Algemene Voorwaarden

1. Mocht een eventuele opdracht niet kunnen worden verholpen, dan geldt het principe van “no cure, no pay” en betaalt u, als klant, niets.

2. De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar geldt niet als fatale termijn. Bij overschrijding van de levertijd zal ICard in overleg treden met de opdrachtgever.

3. ICard staat niet volledig garant voor een uitsluitend foutloze productie. Bij het leveren van een defect product wordt de opdrachtgever indien gebeden contact op te nemen met de leverancier om in aansprak te komen voor eventuele tegemoetkomingen.

4. Na bestelling ontvangt de klant een bericht per mail met een korte omschrijving van de status alsmede de gegevens van de betaling.

5. ICard geeft een garantie van 12 maanden aan. De garantietermijn gaat in op de factuurdatum! Op reparaties verricht aan producten met bliksem-,water-,val- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven. Verder vervalt de garantie bij het openen van het product door klant of derde. Bij schade van buitenaf zoals bijvoorbeeld valschade en vochtschade, alsmede softwarematige toepassingen (jailbreaken, bricken), vervalt de garantie automatisch.

6. Zichtbare gebreken dienen na ontvangst van het nieuwe product binnen 14 dagen schriftelijk te worden gemeld aan iCard. Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk klaagt bij iCard, verliest hij zijn aanspraken ter zake.

7. ICard is verzekerd voor schade die zij aan personen en/of goederen toebrengt bij de uitvoering van de werkzaamheden. De aansprakelijkheid van iCard is beperkt tot het maximum waarop de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Desgevraagd zal iCard een afschrift van de polis aan de opdrachtgever strekken. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van iCard beperkt tot het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8. ICard is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, verminking of verlies van gegevens etc.. De aansprakelijkheid van ICard wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de opdrachtgever ICard onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en iCard ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen.

9. ICard behoudt zich het recht voor om de te repareren apparatuur terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

10. ICard is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data. De klant is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen hiervan middels een back-up op zijn/haar computer of op een zogenaamde “Cloud”.

11. ICard verstuurt het product uitsluitend met een verzekerde verzending via PostNL. Kosten voor deze verzending zijn € 8,95. Deze verzekering wordt door PostNL afgegeven en bij eventueel verlies of schade wordt dit door ICard met PostNL afgehandeld. iCard betaalt u het schadebedrag retour direct nadat PostNL de claim heeft afgehandeld en toegekend.

12. Betaling geschiedt binnen de op de factuur opgenomen betalingstermijn door opdrachtgever zonder een beroep op verrekening of opschorting.

13. Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van ICard op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

14. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij krachtens de overeenkomst aan ICard is verschuldigd in gebreke blijft, is hij daarover vanaf de vervaldag een contractuele rente van 10% per jaar verschuldigd welke pro rata wordt berekend per verzuimmaand. ICard is gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan en zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.

15. Indien ICard door gewijzigde omstandigheden of overmacht wordt verhinderd uitvoering dan wel volledige uitvoering aan het werk te geven, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen. Zij zal daarover vooraf overleg met de opdrachtgever voeren. De overeengekomen, gewijzigde uitvoering wordt door middel van nacalculatie afgerekend. Zij heeft ook het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

16. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil of controle van ICard onafhankelijke, niet voor haar risico komende oorzaken als gevolg waarvan ICard verhinderd is haar verplichtingen na te komen. In elk geval wordt onder overmacht verstaan: abnormale hoge of lage waterstand, ijsgang, onwerkbaar weer, werkstaking, brand, waterschade, onverwachte overheidsmaatregelen, oproer, molest, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, het vergaan van zaken onderweg, in- of uitvoerbelemmeringen, valutaschommelingen, defecten aan machines die voor de uitvoering noodzakelijk zijn, in gebreke blijven van leveranciers of andere derden, arbeidsongeschiktheid van essentiële personeelsleden, en overige tekortkomingen in door de opdrachtgever of derden te verrichten werkzaamheden en leveringen buiten verantwoordelijkheid van ICard.

17. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de resterende bepalingen volledig van kracht en wordt de nietige of vernietigbare bepaling geachte te worden vervangen door een geldig afdwingbare bepaling die nauw overeenkomt met de intentie van de oorspronkelijke bepaling. Partijen zullen zo nodig nader overleg met elkaar voeren.

18. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.

19. Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. ICard blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

20. De klant heeft het recht gedurende vijf weken nadat ICard zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.